homepage » výstava adolf wölfli - stvořitel univerza - praha 2012
adolf wölfli – stvořitel universaaktuality | tvorba adolfa wölfliho | život adolfa wölfliho (1864-1930) | výstava adolf wölfli - stvořitel univerza - praha 2012 | výstavu připravili | záštity a partneři | galerie vernisáž | ohlasy v médiích | závěrečná zpráva | katalog výstavy | design a technologie | informace a kontakty | >>>english >>>facebook
první kresby / hudební kompozice | od kolébky ke hrobu | zeměpisné a počtářské sešity | sešity písní a tanců | smuteční pochod | brotkunst | vypnout zvuk >>> hudební doprovod i galerie (petr nikl a miroslav černý) odpovídá jednotlivým výstavním sálům [skutečné] výstavy

výstava adolf wölfli - stvořitel univerza - praha 2012

Prv­ní re­trospek­ti­va Adol­fa Wölfli­ho v Čes­ké re­pub­li­ce před­sta­ví na 100 děl ze všech je­ho tvůr­čích ob­do­bí. In­sta­la­ce bu­de do­pl­ně­na ukáz­ka­mi z je­ho tex­tů, citáty z lékařských zpráv a hu­deb­ním do­pro­vo­dem na mo­ti­vy Wölfli­ho tvor­by, jehož autory jsou Petr Nikla Miroslav Černý Provodovský.

Vý­sta­va bu­de po­stu­po­vat chro­no­lo­gic­ky. Po prv­ních, ješ­tě čer­no­bí­lých kresbách, před­sta­ví mo­nu­men­tál­ní epos Od ko­léb­ky ke hro­bu (1908–1912), kte­rý čí­tá 9 knih o 3000 stra­nách tex­tu s ví­ce než 750 ilu­stra­ce­mi. Wölfli zde for­mou ces­tov­ní­ho de­ní­ku lí­čí své vy­fa­bu­lo­va­né nád­her­né dět­ství a na­stiňuje skvost­nou bu­douc­nost. Ob­je­vu­je svět a vy­tvá­ří je­ho in­ven­tář. V ná­sle­du­jí­cích Ze­mě­pis­ných a po­čtář­ských se­ši­tech (1912–1916) opa­no­vá­vá ce­lou Ze­mi a ex­pan­du­je do vesmí­ru. Roku 1915 se Adolf Wölfli stá­vá Sva­tým Adol­fem II., vlád­cem Vše­ho­mí­ra. Je­ho gi­gan­tic­ké dí­lo je pak opě­vo­vá­no v Se­ši­tech pís­ní a tan­ců (1917–1922) a Se­ši­tech – sbír­kách pís­ní a po­cho­dů (1924–1928), kde jsou na­vzá­jem se pro­lí­na­jí­cí sklad­by za­zna­me­ná­vá­ny v sol­mi­zač­ní stup­ni­ci (do – re – mi). Wölfli­ho dí­lo vr­cho­lí Smu­teč­ním po­cho­dem, na kte­rém pra­co­val od roku 1928 až do své smr­ti roku 1930. Hud­ba je zde pře­ve­de­na do for­my abs­trakt­ních zvu­ků pro­lo­že­ných čís­li­ce­mi. Vzni­ká tak uhran­či­vá za­cykle­ná man­t­ra, kte­rá bu­de na vý­sta­vě zpří­tomně­na ta­ké ve zvu­ko­vé po­do­bě.

Výstava vynikla v partnerství s Hlavním městem Praha.


© 2011 ABCD, o. s., powered by
TuringBusinessMachines