homepage » tvorba adolfa wölfliho
adolf wölfli – stvořitel universaaktuality | tvorba adolfa wölfliho | první kresby - hudební kompozice (1904-1907) | od kolébky ke hrobu (1908-1912) | zeměpisné a počtářské sešity (1912-1916) | sešity písní a tanců (1917-1922) | smuteční pochod (1928-1930) | "brotkunst" - tzv. kresby na prodej (1916-1930) | život adolfa wölfliho (1864-1930) | výstava adolf wölfli - stvořitel univerza - praha 2012 | katalog výstavy | design a technologie | informace a kontakty | >>>english >>>facebook
první kresby / hudební kompozice | od kolébky ke hrobu | zeměpisné a počtářské sešity | sešity písní a tanců | smuteční pochod | brotkunst | vypnout zvuk >>> hudební doprovod i galerie (petr nikl a miroslav černý) odpovídá jednotlivým výstavním sálům [skutečné] výstavy

tvorba adolfa wölfliho

Adolf Wölfli byl si­ro­tek, kte­rý vět­ši­nu ži­vo­ta strá­vil v lé­čeb­ně pro du­šev­ně ne­moc­né ve Wal­dau u Ber­nu. Svo­ji so­ci­ál­ní izo­la­ci a psy­chic­kou ne­moc dokázal transformovat v ne­smír­ný kre­a­tiv­ní po­ten­ci­ál. Wölfli stvo­řil kom­plex­ní pa­ra­lel­ní vesmír, pro nějž vy­mys­lel no­vou ge­o­gra­fii, his­to­rii i no­vé řá­dy čís­lo­vek. Je­ho ce­lo­ži­vot­ní dí­lo „Ob­ří Stvo­ře­ní Sva­té­ho Adol­fa" se­stá­vá ze 45 se­ši­tů o 25 000 stra­nách tex­tů, hu­deb­ních parti­tur, čí­sel­ných zá­zna­mů a pře­de­vším pak 1600 kre­seb a 1640 ko­lá­ží. Přes­to­že Wölfli­ho iko­no­gra­fie vy­chá­zí z kul­tur­ních prv­ků, kte­ré ho ob­klo­po­va­ly, pře­kra­ču­je je a na­plňuje no­vým vý­zna­mem plat­ným v je­ho osob­ní my­to­lo­gii.

Co se tý­če ob­sa­hu, mů­že­me ří­ci, že je zde re­pre­zen­to­vá­no na­pros­to vše – ne pou­ze to, co pří­mo vi­dí­me, ale obec­ně vza­to vše, na co mů­že­me po­mys­let ne­bo to po­cí­tit," na­psal psy­chi­atr Wal­ter Mor­gen­tha­ler, kte­rý Wölfli­mu za­svě­til kni­hu Du­šev­ně ne­moc­ný ja­ko umě­lec (1921). Vů­bec po­pr­vé tu byl psy­chi­at­ric­ký pa­ci­ent ozna­čen za uměl­ce a před­sta­ven jmé­nem a pří­jme­ním a nikoli pouze iniciálami nebo ter­mí­ny z cho­ro­bo­pi­su, jak bývalo v té době obvyklé.


© 2011 ABCD, o. s., powered by
TuringBusinessMachines